Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Pasierbcu od 1września 2021r.
 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239).

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r.  poz. 59).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780).

6.Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020r.

7. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 
8. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. z dnia 02.08.2021r.
 


 
1.
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH i UCZNIÓW
Szkoła Podstawowa


 
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu ( nie dotyczy uczniów objętych dowozem).
 3. Każda klasa ma swoją wyznaczoną salę w której odbywa wszystkie lekcje w danym dniu (wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego i informatyki).
 4. Jeśli dziecko poczuje się źle lub nauczyciel zaobserwuje niepokojące objawy, wówczas dziecko zostaje oddzielone od klasy, ma mierzoną temperaturę (za zgodą rodzica/ opiekuna), a nauczyciel/ pracownik szkoły informuje rodzica/opiekuna o konieczności odbioru dziecka.
 5. Jeśli dziecko ma alergię rodzic/opiekun ma obowiązek jak najszybciej zgłosić o tym w szkole   i dostarczyć zaświadczenie.
 6. Uczniowie klasy pierwszej są przyprowadzani przez jednego z rodziców/opiekunów do sali   w okresie adaptacji to jest w miesiącu wrześniu.
 7. Każdy uczeń  po wejściu do sali zajmuje stałe, wyznaczone miejsce.
 8.  Każdy uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
 9. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa  zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli podczas lekcji.
 10.  Uczniowie od 7 roku życia wchodzą do szkoły i wychodzą w maseczkach oraz zakładają maseczki podczas wyjść na przerwy i w przestrzeni wspólnej szkoły.
 11.  Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej zgodnie z harmonogramem przerw obiadowych. Podczas przerw, nie należy częstować kolegów/koleżanek słodyczami, przekąskami, napojami, owocami itp.
 12.  Po skończonych lekcjach uczniowie objęci dowozem (zgodnie z listą) mogą korzystać z zajęć świetlicowych i dostosowują się do ustalonych zasad obowiązujących na świetlicy. Pozostali uczniowie niezwłocznie po zakończonych lekcjach opuszczają budynek szkoły (dotyczy to również uczniów uczęszczających do szkoły muzycznej, chyba że bezpośrednio rozpoczynają zajęcia w drugiej szkole).
 13.  Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz w tym rodziców. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Dziecko do budynku szkoły wchodzi bez opiekunów. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz należy zachować dodatkowe środki ostrożności ( dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, zachowanie bezpiecznego dystansu, ograniczony kontakt z pracownikami) i przestrzegać przebywania w wyznaczonej strefie, to jest: korytarze i klatka schodowa, pomieszczenia administracyjno-biurowe.
 14.  Wyznaczoną izolatką dla dzieci chorych jest pomieszczenie – gabinet pielęgniarki szkolnej, znajdujący się na parterze.
 15.  Uczniowie dojeżdżający do szkoły powinni być zaopatrzeni w maseczki. W trakcie oczekiwania na dowóz powinni zachować bezpieczny dystans.
 
 
OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Przedszkole


 
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Dziecko rozpoczyna zajęcia o godzinie 8:00.
Z przedłużenia pracy oddziału przedszkolnego (7:30-8:00; 13:00-16:30) może korzystać tylko dziecko Rodziców pracujących.
 1. Dziecko nie może przynosić do szkoły zabawek i innych zbędnych rzeczy.
 2. Dziecko powinno mieć co dzień świeże, wyprane ubranie.
 3. Należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (zakaz dotykania oczu, ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i o ograniczeniu kontaktu z innymi). Dziecko uczy się przez naśladowanie.
 4. Dziecko przyprowadza do placówki tylko jeden z Rodziców/ Opiekunów.
 5. Rodzic/ Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku oraz mieć zasłonięte usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 6. W przypadku, kiedy istnieją przeciwwskazania do korzystania z dostępnych w szkole środków dezynfekcyjnych, rodzic zobowiązany jest do wyposażenia dziecko w osobisty środek do dezynfekcji.
 7. Sala, w której będą przybywać dzieci będzie często wietrzona w ciągu dnia.
 8. Dzieci z oddziałów Oa i Oc zmieniają obuwie przy/w swojej sali.
 9. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według ustalonego harmonogramu. Nie należy częstować kolegów/ koleżanek słodyczami, przekąskami, napojami, owocami, itp.
 

2.
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej


 
 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych, gdy jest taka potrzeba. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
 3. Zajęcia będą tak organizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. W sali gdzie utrudnione będzie zachowanie dystansu ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
 4. W czasie zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie ze spaceru. Ochrona podczas kichania, kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa ,ust.
 6. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 7. W świetlicy dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według zapotrzebowania wyznaczony pracownik dokonuje dezynfekcji stolików, krzeseł, włączników, sprzętu komputerowego oraz powierzchni podłogowych.
 8. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, będzie musiał ucznia odizolować do przeznaczonego pomieszczenia (izolatki, gabinetu pielęgniarki), zachowując dystans. Następnie niezwłocznie informuje dyrekcję, sekretariat, rodzica/prawnego opiekuna o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.
 

3.
Zasady funkcjonowania jadalni szkolnej

 
1.Obiad jest wydawany w godzinach:
0a,0b – 11:00
0c – 11:15
kl 1-3 – 12:20
kl 4-8 – 11:35 do 12:00 i 12:40 do 13:00
2.Uczniowie przed udaniem się na obiad, myją ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk.
3. Dzieci stojąc w kolejce zachowują dystans społeczny.
4. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
5. Każda klasa ma na stałe wyznaczone stoliki do spożywania posiłków.
6. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel czynności dezynfekcyjno - porządkowych.
7. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
8. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „ zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez pracownika kuchni.
9. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.
 

4.
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki, czytelni korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka czynna będzie według przyjętego harmonogramu.
 3. W bibliotece przebywać będą mogły 3 osoby, pozostałe osoby będą musiały czekać na korytarzu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 4. Bibliotekarz zobowiązany będzie do noszenia maseczki.
 5. Osoby korzystające z biblioteki i czytelni obowiązkowo powinny posiadać maseczkę.
 6. W czytelni równocześnie przebywać będą mogły 4 osoby z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 7. Wstrzymuje się wolny dostęp do półek (książki podaje bibliotekarz).
 8. Na bieżąco prowadzona będzie dezynfekcja biurek, klawiatur, lady, klamek itp.
 9. Przyjęte książki będą poddawane 2-dniowej kwarantannie i przechowywane w tym czasie w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 10. Wypożyczanie podręczników odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.
 11. Pomieszczenia będą regularnie wietrzone.
 12. W razie potrzeby po uprzednim ustaleniu z wychowawcą wypożyczenia książek będą odbywały się według ustalonego harmonogramu uwzględniającego podział na klasy.
 
5
 Zasady obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego
 
1. Przy wejściu na sale/hale obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
2. Dzieci korzystają z szatni w sali gimnastycznej (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum),
3. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
4. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
5. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe ( koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i badminton, biegi przełajowe).
6. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
8. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
9. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 
 

6.
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły ani posyłać dziecko do placówki.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować Dyrektora.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne), niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wytypowany  przez Dyrektora pracownik szkoły.
7. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką z zapewnieniem dystansu społecznego, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
8. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka, sprawdza temperaturę dziecka( za zgodą rodzica/ opiekuna).
9. O zaistniałej sytuacji Dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodzica/ opiekuna dziecka.
10. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio z pokoju izolacji.
11. Dalsze kroki podejmuje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców/opiekunów i pracowników szkoły.
12.Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
13.Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 
7.
 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 
 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia Dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczny i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
 
 
8.
Postanowienia końcowe
 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów.
 4. Pracownicy obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.