Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Pasierbcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zspasierbiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.01.2014r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.03.2020r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:
Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
Niektóre filmy nie posiadają napisów.
Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.
Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt administratorem. Osobą kontaktową jest  pani Edyta Wątroba , adres e-mail: zspasierbiec@onet.eu.   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 337 62 78.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji,  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Pasierbcu
Pasierbiec 108,  34-600 Limanowa

Budynek szkoły składa się ze starej części (segment A budynku powstały w latach 70. XX wieku, oddany do użytku w 1975 r.) oraz dobudowanego skrzydła (segment B - hala sortowa) którego budowa trwała od 2008 r. i została zakończona w roku 2010).
Dostęp do obiektu zapewniają  4  wejścia. Wejście główne do budynku segmentu A nie posiada dostosowanego podjazdu dla wózka inwalidzkiego.  Dla uczniów udostępnione jest  wejście do budynku segmentu A (od strony północnej  od strony placu zabaw), wejście jest  na poziomie parteru segmentu A budynku (bez schodów). Od strony parkingu dostępne jest wejście do hali sportowej segmentu B  – bez schodów. Dostęp do większości pomieszczeń na poziomie parteru jest bez barier architektonicznych (bez progów). Korytarze w budynku są szerokie i przestrzenne. Na piętro prowadzą schodowe ciągi  komunikacyjne zabezpieczone barierkami i poręczami. Na poddasze prowadzi jeden schodowy ciąg komunikacyjny z barierkami i poręczami. W budynku brak jest windy i platformy schodowej. Na parterze budynku segmentu A oraz w budynku hali sportowej (segment B) znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest obok wjazdu na teren szkoły obok budynku po stronie zachodniej.
Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem/asystującym. Warunkiem wejścia do budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Palcówka wykorzystuje następujące aplikacje mobilne: Dziennik elektroniczny Librus, Platforma Office 365

 
Historia
"PASIERBIOCKI"
SKO

Galeria

Szukaj