Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA
UCZNIÓW  KLAS  I -III
 
Zasady i sposoby oceniania w klasach I-III:
 
            Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. Oprócz tego ocena opisowa jest oceną klasyfikacyjną. Opis osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica. Wszystkie wymagania są sprawdzane i oceniane na bieżąco w różnych formach aktywności.

Oceniane formy aktywności uczniów:      

a) wypowiedzi ustne ( opowiadanie, recytacja, teksty piosenek itp.) 
b) umiejętność czytania                                                                                                                         
c) prace pisemne:

-pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu(dyktanda),  przepisywanie  
                                                           
- sprawdziany, kartkówki, testy  

-prowadzenie zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego  

d) prace domowe                                                                                                                                       
e) aktywność  i zaangażowanie na lekcji    
f) aktywność artystyczna                                                                                                                    
g) działalność zdrowotno- ruchowa


 Ocena bieżąca:  
                                                                                                                                  

· Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; 
                                                                                
· Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach;
     
· Motywuje do aktywności i wysiłku.

Oceny bieżące mają charakter słowny lub cyfrowy i ustalone są wg skali:

                                                     

6 - ocena celująca  - gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych   
                                                                                                                                      
5 - ocena bardzo dobra- gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności  
                                                                                                                  
4 -  ocena dobra - gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści     
                                                                                                                                             
3 - ocena dostateczna- gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści     
                                                                                                                                  
2 - ocena dopuszczająca- gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie     
                                                                                                                                   
1 - ocena niedostateczna - gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela
 
  1. dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:
„np”- brak przyborów, zeszytu, kart ćwiczeń, stroju gimnastycznego,itp.      
                                    
„bz”  - brak zadania   

„nb”  - nieobecność ucznia np. podczas sprawdzianów, zajęć ocenianych z edukacji plastycznej lub technicznej      
                                                                                                              

Dwa razy w ciągu roku nauczyciel sporządza pełną ocenę opisową / śródroczną i roczną /.

1. Pisemne prace są oceniane w systemie punktowym i przeliczane na oceny:

- stopień celujący: 100% + trudniejsze zadania dodatkowe     

- stopień bardzo dobry: 90% - 100%  
                                                                                                        

- stopień dobry: 75% - 89%
                                                                                                                 

- stopień dostateczny : 50%- 74%
        

- stopień dopuszczający : 30% - 49%

- stopień niedostateczny : poniżej 30%

* w przypadku nieobecności ucznia na kartkówce – uczeń otrzymuje w dzienniku zapis „nb”  i nie ma obowiązku zaliczenia kartkówki

* nieobecność na sprawdzianie odznaczona jest zapisem „0” i wymaga się jego zaliczenia w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym

*ocenę ze sprawdzianu poprawiamy jedynie w przypadku otrzymania oceny dopuszczającej bądź niedostatecznej w możliwie najbliższym terminie

2.  Ocenianie poprawności ortograficznej w pisaniu z pamięci, ze słuchu oraz przepisywaniu tekstu ustala się następująco:

- stopień celujący:  0 błędów
                                                                                                                   
- stopień bardzo dobry: 1 błąd ortograficzny

- stopień dobry: 2-3 błędy ortograficzne

- stopień dostateczny :   4-5 błędów ortograficznych
                                                                      
- stopień dopuszczający :  6-7 błędów ortograficznych
  
- stopień niedostateczny : 8 i więcej błędów ortograficznych

a). 1 błąd ortograficzny jest równoznaczny:
* 3 błędom interpunkcyjnym                                                                                                                     
*3 opuszczonym lub dodanym literom                                                                                                  
* 1 opuszczonemu wyrazowi                                                                                                                  
* 3 zamianom liter

b) w w/w pracach nie ocenia się strony graficznej pisma
 
3. Czytanie:

6- czyta  każdy tekst  płynnie i wyraziście, z odpowiednią intonacją 
5- czyta  płynnie, wyraziście wyuczony tekst                                                                                  
4- czyta w dobrym tempie, zdaniami, popełnia nieliczne błędy  
3- czyta  wolno, wyrazami lub zdaniami - częściowo głoskując, sylabizując  
2- czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędyprzekręca wyrazy                                             
1- ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, myli głoski

UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami PPP.       

     Ustala się  dla tych uczniów wydłużenie czasu podczas kartkówek/sprawdzianów  o 25%

4. Przy ocenianiu z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej i wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

 * Prace ucznia (zeszyty dyktand, prace samodzielne, sprawdziany, prace plastyczne itp.) przechowywane są do końca roku szkolnego w indywidualnych teczkach  uczniów i udostępniane są rodzicom/ prawnym opiekunom  na ich prośbę.

5. Kryteria oceniania z zachowania:

- wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia rodziców, nie spóźnia się na lekcje,
                                                                                                           
- jest przygotowany do lekcji: odrabia zadania domowe, przynosi przybory szkolne, książki i zeszyty, przynosi strój gimnastyczny,
                                                                                                              
- jest życzliwy wobec kolegów: chętnie udziela pomocy innym, umie współpracować w zespole,
        
- konflikty rozwiązuje bez przemocy fizycznej lub słownej (nie stosuje w swych wypowiedziach wulgarnych słów),
                                                                                                                  
- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, stosuje zwroty grzecznościowe wobec  personelu szkoły, rówieśników

- właściwie zachowuje się na imprezach szkolnych i w miejscach publicznych,

- nie niszczy mienia szkolnego, prywatnego i publicznego,  
                                                                  
- dba o ład i porządek w klasie, w szkole,

- uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach,  
   
- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły,
                                                                           
- wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
          
-dba o higienę osobistą,
                                                                                                                 
- nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych,
       
-właściwie spędza przerwy międzylekcyjne – przebywa na korytarzu, na którym ma zajęcia, nie biega, nie krzyczy

* powyższe kryteria z zachowania mają przełożenie na oceny z edukacji społecznej
 
KRYTERIA OCEN W KLASACH IV – VIII
 
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
- prace klasowe,
- sprawdziany,
- kartkówki,
- testy,
- dyktanda,
- wypracowania,
- odpowiedzi ustne,
- aktywność, inwencja twórcza,
- recytacje,
- scenki, dramy, prezentacje,
- zadania domowe,
- praca na lekcji indywidualna i zespołowa,
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,
- kultura żywego słowa,
- stan czytelnictwa, korzystanie z zasobów biblioteki,
- zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia,
- przygotowanie do zajęć.

2.  Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace dodatkowe, za udział w konkursach oraz wykazanie innej ponadprogramowej aktywności twórczej.

3. Każdy uczeń raz w półroczu może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji ( bez podawania jego przyczyny). O nieprzygotowaniu do lekcji należy poinformować nauczyciela na początku lekcji. Nieprzygotowania do lekcji nie można zgłosić, gdy jest zapowiedziany sprawdzian.

4. Prace klasowe, godzinne sprawdziany i testy są zapowiedziane przez nauczyciela  tydzień przed planowanym terminem.

5. Każdy uczeń może poprawić  ocenę otrzymaną z pracy klasowej, godzinnego sprawdzianu oraz testu w terminie do dwóch tygodni od oddania pracy na zasadach ustalonych przez nauczyciela. Otrzymana z poprawy ocena ( bez względu na to, czy jest wyższa, niższa, czy taka sama ) jest wpisywana do dziennika.

6. Kartkówki mogą, lecz nie muszą być wcześniej zapowiadane przez nauczyciela i obejmują materiał bieżący ( z 3 ostatnich lekcji lub wybranego zagadnienia wcześniej zasygnalizowanego przez nauczyciela).

7. Każdy uczeń  może poprawić ocenę otrzymaną z kartkówki w terminie do tygodnia od oddania pracy ( dokładny termin i warunki ustala nauczyciel).

8. Kartkówkę można poprawić tylko raz. Otrzymana z poprawy ocena ( bez względu na to, czy jest wyższa, niższa, czy taka sama ) jest wpisywana do dziennika.

9. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego wykonywania prac domowych ( pisemnych, ustnych, przyniesienia zadanych przez nauczyciela materiałów, stroju na w- f).Każdy brak zadania jest odnotowywany w dzienniku. Trzykrotny brak zadania skutkuje oceną niedostateczną, której nie można poprawić. (Uwaga! Pierwszy brak zadania w półroczu jest odnotowywany w dzienniku bez negatywnych konsekwencji dla ucznia).

10. Uczeń nieobecny podczas pisania pracy klasowej, sprawdzianu, testu, dyktanda, kartkówki jest zobowiązany do napisania zaległej pracy kontrolnej w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły, w terminie i w formie ustalonej przez nauczyciela. Jeżeli uczeń po wyznaczonym terminie nie wywiąże się z obowiązku zaliczenia materiału, otrzymuje ocenę niedostateczną.

11. Uczeń, który otrzymał z odpowiedzi ustnej ocenę niedostateczną, może ją poprawić,  zgłaszając taką chęć nauczycielowi, który wyznacza termin do 7 dni od otrzymania oceny. Poprawę można mieć tylko raz.

12. Przy ocenianiu z muzyki, plastyki, techniki czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

13. Prace ucznia ( sprawdziany, kartkówki, dyktanda , wypracowania, testy itp.) przechowywane są do końca roku szkolnego w indywidualnych teczkach uczniów i są udostępniane do wglądu rodzicom ( prawnym opiekunom) na ich prośbę.

14. Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami PPP. Ustala się dla tych uczniów wydłużenie czasu podczas pisania prac kontrolnych o 25 %.

15. O wystawieniu ocen śródrocznych i rocznych nie decyduje bezpośrednio średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie systematycznej pracy ucznia w ciągu całego okresu. Nie ma możliwości tzw. „zdawania” na lepszy stopień pod koniec semestru.

16. W ocenianiu nie stosuje się cyfry „0”.

17. Przy ocenie prac pisemnych ( prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek) obowiązuje następująca skala:
0% - 39%      - niedostateczny
40%-59%      - dopuszczający
60% - 74%    - dostateczny
75% - 89%    - dobry
90% - 100%  - bardzo dobry
bardzo dobry (  + zadania dodatkowe – powyżej 100%) - celujący